กองการเจ้าหน้าที่ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

ด้วยวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นวันข้าราชการพลเรือน
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณะ บรรจง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์
ได้รับคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562