หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว83 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว83 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

CGD-ComprehensionForContractManagementDuringCOVID19outbreak25630311

Download