หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว120 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว120 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

CGD-CourseOfSupplyProcurementForCOVID19Preventive25630331

Download