แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาออกจากการปฎิบัติราชการ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาออกจากการปฎิบัติราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
แบบ กจ.บ.05-1 ใบลาออกบุคลากรสายวิชาการ
แบบ กจ.บ.05-2 ใบลาออกบุคลากรสายสนับสนุน

Course-Resignation

Download