หนังสือ สป.อว. ด่วนที่สุด ที่ อว 0221.1/ว69 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ด่วนที่สุด ที่ อว 0221.1/ว69 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 เรื่อง

MHESI-Sent4copiesOfTheSecretariatOfTheCabinetLetters25630331

Download