หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.5/ว036 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว2 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.5/ว036 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว2 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

SRT-RulesAndConditionsOfGovernmentPositionEquivalent25630410

Download