หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว450 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว450 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563
เรื่อง การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

CGD-Medical-Treatment-and-Nutrients-Charges-For-Chronic-Renal-Failure-with-Hemodialysis-25630922

Download