ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และรองอธิการบดี พ.ศ. 2563

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และรองอธิการบดี พ.ศ. 2563

SRU-Regularity-Get-Compensation-Payment-instead-of-Supplying-the-Official-Car-For-President-and-Vice-President-2563

Download