ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การเร่งรัดติดตามและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564
เรื่อง การเร่งรัดติดตามและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

SRU-Announcement-Expediting-and-Monitoring-Annual-Budget-Expenditures-2564

Download