แบบฟอร์ม/แบบประเมิน

Title Download
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)
  1 files      202 downloads
Download
แบบขอใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
  1 files      181 downloads
Download
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ
  1 files      88 downloads
Download
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
  1 files      186 downloads
Download
แบบตรวจสอบรายการเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  1 files      240 downloads
Download
แบบประเมินผลการสอน
  1 files      170 downloads
Download
แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน
  1 files      117 downloads
Download
แบบประเมินงานแปล
  1 files      21 downloads
Download
แบบประเมินตำรา
  1 files      62 downloads
Download
แบบประเมินบทความทางวิชาการ
  1 files      70 downloads
Download
แบบประเมินผลงานรับใช้สังคม
  1 files      36 downloads
Download
แบบประเมินผลงานลักษณะอื่น
  1 files      25 downloads
Download
แบบประเมินงานวิจัย
  1 files      92 downloads
Download
แบบประเมินหนังสือ
  1 files      106 downloads
Download