แบบฟอร์ม/แบบประเมิน

Title Download
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)
  1 files      134 downloads
Download
แบบขอใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
  1 files      131 downloads
Download
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ
  1 files      65 downloads
Download
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
  1 files      158 downloads
Download
แบบตรวจสอบรายการเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  1 files      218 downloads
Download
แบบประเมินผลการสอน
  1 files      154 downloads
Download
แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน
  1 files      102 downloads
Download
แบบประเมินงานแปล
  1 files      16 downloads
Download
แบบประเมินตำรา
  1 files      44 downloads
Download
แบบประเมินบทความทางวิชาการ
  1 files      57 downloads
Download
แบบประเมินผลงานรับใช้สังคม
  1 files      29 downloads
Download
แบบประเมินผลงานลักษณะอื่น
  1 files      19 downloads
Download
แบบประเมินงานวิจัย
  1 files      78 downloads
Download
แบบประเมินหนังสือ
  1 files      93 downloads
Download