แบบฟอร์ม/แบบประเมิน

Title Download
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)
  1 files      43 downloads
Download
แบบขอใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
  1 files      48 downloads
Download
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ
  1 files      38 downloads
Download
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
  1 files      122 downloads
Download
แบบตรวจสอบรายการเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  1 files      176 downloads
Download
แบบประเมินผลการสอน
  1 files      123 downloads
Download
แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน
  1 files      74 downloads
Download
แบบประเมินงานแปล
  1 files      12 downloads
Download
แบบประเมินตำรา
  1 files      24 downloads
Download
แบบประเมินบทความทางวิชาการ
  1 files      36 downloads
Download
แบบประเมินผลงานรับใช้สังคม
  1 files      19 downloads
Download
แบบประเมินผลงานลักษณะอื่น
  1 files      14 downloads
Download
แบบประเมินงานวิจัย
  1 files      51 downloads
Download
แบบประเมินหนังสือ
  1 files      78 downloads
Download