แบบฟอร์ม/แบบประเมิน

Title Download
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)
  1 files      97 downloads
Download
แบบขอใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
  1 files      102 downloads
Download
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ
  1 files      52 downloads
Download
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
  1 files      143 downloads
Download
แบบตรวจสอบรายการเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  1 files      198 downloads
Download
แบบประเมินผลการสอน
  1 files      139 downloads
Download
แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน
  1 files      87 downloads
Download
แบบประเมินงานแปล
  1 files      13 downloads
Download
แบบประเมินตำรา
  1 files      35 downloads
Download
แบบประเมินบทความทางวิชาการ
  1 files      47 downloads
Download
แบบประเมินผลงานรับใช้สังคม
  1 files      22 downloads
Download
แบบประเมินผลงานลักษณะอื่น
  1 files      17 downloads
Download
แบบประเมินงานวิจัย
  1 files      63 downloads
Download
แบบประเมินหนังสือ
  1 files      82 downloads
Download