แบบฟอร์ม/แบบประเมิน

Title Download
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)
  1 files      117 downloads
Download
แบบขอใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
  1 files      118 downloads
Download
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ
  1 files      57 downloads
Download
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
  1 files      152 downloads
Download
แบบตรวจสอบรายการเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  1 files      207 downloads
Download
แบบประเมินผลการสอน
  1 files      148 downloads
Download
แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน
  1 files      97 downloads
Download
แบบประเมินงานแปล
  1 files      16 downloads
Download
แบบประเมินตำรา
  1 files      41 downloads
Download
แบบประเมินบทความทางวิชาการ
  1 files      53 downloads
Download
แบบประเมินผลงานรับใช้สังคม
  1 files      26 downloads
Download
แบบประเมินผลงานลักษณะอื่น
  1 files      19 downloads
Download
แบบประเมินงานวิจัย
  1 files      74 downloads
Download
แบบประเมินหนังสือ
  1 files      86 downloads
Download