แบบฟอร์ม/แบบประเมิน

Title Download
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)
  1 files      192 downloads
Download
แบบขอใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
  1 files      160 downloads
Download
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ
  1 files      86 downloads
Download
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
  1 files      182 downloads
Download
แบบตรวจสอบรายการเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  1 files      234 downloads
Download
แบบประเมินผลการสอน
  1 files      164 downloads
Download
แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน
  1 files      110 downloads
Download
แบบประเมินงานแปล
  1 files      18 downloads
Download
แบบประเมินตำรา
  1 files      53 downloads
Download
แบบประเมินบทความทางวิชาการ
  1 files      66 downloads
Download
แบบประเมินผลงานรับใช้สังคม
  1 files      30 downloads
Download
แบบประเมินผลงานลักษณะอื่น
  1 files      22 downloads
Download
แบบประเมินงานวิจัย
  1 files      88 downloads
Download
แบบประเมินหนังสือ
  1 files      99 downloads
Download