แบบฟอร์ม/แบบประเมิน

Title Download
แบบขอใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
  1 files      23 downloads
Download
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ
  1 files      26 downloads
Download
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
  1 files      102 downloads
Download
แบบตรวจสอบรายการเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  1 files      158 downloads
Download
แบบประเมินผลการสอน
  1 files      106 downloads
Download
แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน
  1 files      56 downloads
Download
แบบประเมินงานแปล
  1 files      10 downloads
Download
แบบประเมินตำรา
  1 files      16 downloads
Download
แบบประเมินบทความทางวิชาการ
  1 files      23 downloads
Download
แบบประเมินผลงานรับใช้สังคม
  1 files      14 downloads
Download
แบบประเมินผลงานลักษณะอื่น
  1 files      12 downloads
Download
แบบประเมินงานวิจัย
  1 files      34 downloads
Download
แบบประเมินหนังสือ
  1 files      74 downloads
Download