แบบฟอร์ม/แบบประเมิน

Title Download
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)
  1 files      10 downloads
Download
แบบขอใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
  1 files      32 downloads
Download
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ
  1 files      29 downloads
Download
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
  1 files      115 downloads
Download
แบบตรวจสอบรายการเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  1 files      164 downloads
Download
แบบประเมินผลการสอน
  1 files      113 downloads
Download
แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน
  1 files      61 downloads
Download
แบบประเมินงานแปล
  1 files      11 downloads
Download
แบบประเมินตำรา
  1 files      20 downloads
Download
แบบประเมินบทความทางวิชาการ
  1 files      28 downloads
Download
แบบประเมินผลงานรับใช้สังคม
  1 files      15 downloads
Download
แบบประเมินผลงานลักษณะอื่น
  1 files      13 downloads
Download
แบบประเมินงานวิจัย
  1 files      41 downloads
Download
แบบประเมินหนังสือ
  1 files      76 downloads
Download