แบบฟอร์ม/แบบประเมิน

Title Download
เอกสารประกอบการสัมมนา “พบ กพว. ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
  1 files      19 downloads
Download
เอกสารประกอบการสัมมนา “พบ กพว. ครั้งที่ 2 : วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562
  1 files      29 downloads
Download
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
  1 files      98 downloads
Download
แบบประเมินผลการสอน
  1 files      186 downloads
Download
ก.พ.อ.03 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  1 files      225 downloads
Download
แบบขอใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
  1 files      195 downloads
Download
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
  1 files      194 downloads
Download
แบบตรวจสอบรายการเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  1 files      254 downloads
Download
แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน
  1 files      134 downloads
Download
แบบประเมินงานแปล
  1 files      26 downloads
Download
แบบประเมินตำรา
  1 files      77 downloads
Download
แบบประเมินบทความทางวิชาการ
  1 files      79 downloads
Download
แบบประเมินผลงานรับใช้สังคม
  1 files      44 downloads
Download
แบบประเมินผลงานลักษณะอื่น
  1 files      33 downloads
Download
แบบประเมินงานวิจัย
  1 files      100 downloads
Download
แบบประเมินหนังสือ
  1 files      112 downloads
Download