แบบฟอร์ม/แบบประเมิน

Title
แบบประเมินผลการสอน
 1 file(s)  207 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ June 21, 2019 Download
แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน
 1 file(s)  150 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
แบบประเมินงานแปล
 1 file(s)  29 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
แบบประเมินตำรา
 1 file(s)  95 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
แบบประเมินบทความทางวิชาการ
 1 file(s)  89 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
แบบประเมินผลงานรับใช้สังคม
 1 file(s)  50 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
แบบประเมินผลงานลักษณะอื่น
 1 file(s)  42 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
แบบประเมินงานวิจัย
 1 file(s)  110 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download
แบบประเมินหนังสือ
 1 file(s)  118 downloads
แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ August 19, 2016 Download