หนังสือ อว. เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ สป.อว.ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งเรื่องการกำหนดรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือออกของ สป. และ สร.อว.

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว55 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ สป.อว.ด่วนที่สุด ที่ อว 0221.1/817 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

Read more

หนังสือ อว. เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ อว 0227.4/27 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับอำนาจการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป งบค่าใช้จ่ายบุคลากร

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0227.4/ว32 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ อว 0227.4/27 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับอำนาจการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป

Read more

หนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง แจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข. แบบพลาสติก

หนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่ กบข. 6010/ว4083/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข. แบบพลาสติก Download

Read more

หนังสือ อว. เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ สป.อว. 0201.1/427 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการนำเสนอเรื่องต่อผู้บริหาร

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ ศธ 0221.1/ว76 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ สป.อว. 0201.1/427 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการนำเสนอเรื่องต่อผู้บริหาร

Read more

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.3/ว4505 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Download

Read more

หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.4/ว260 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ Download

Read more

หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.2562

หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 003/ว4655 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.2562 Download

Read more

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 Download

Read more

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (นอกเวลา) ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (นอกเวลา) ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 Download

Read more

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (เต็มเวลา) ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการซึ่งไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (เต็มเวลา) ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 Download

Read more