หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว5 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว5 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. หนังสือกระทรวงวัฒนธรรม ด่วนที่สุด

Read more

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.3/ว10263 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.3/ว10263 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 Download

Read more

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.3/ว10264 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.3/ว10264 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 Download

Read more

หนังสือกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0827/ว6356 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ขอส่งประกาศนโยบายจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต

หนังสือกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0827/ว6356 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ขอส่งประกาศนโยบายจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต Download

Read more

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตามที่กำหนดในคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบ Download

Read more

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 023/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 023/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี Download

Read more