ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

กองการเจ้าหน้าที่ สำ

Read more

หนังสือ สป.อว. ที่ อว 0227.5/ว4634 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามข้อ 12 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2563

หนังสือสำนักงานปลัดก

Read more

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง นโยบายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2564

ประกาศสภามหาวิทยาลัย

Read more

หนังสือสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0028/ว0719 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แนวทางการยื่นขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว

หนังสือสำนักงานจัดหา

Read more

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ที่ สฎ 0018.1/ว1866 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 33)

หนังสือสำนักงานจังหว

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 004/2564 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะครุศาสตร์

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย

Read more

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 003/2564 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คำสั่งสภามหาวิทยาลัย

Read more