ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องประชุม ค่าบริการอาหารว่างภายในมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องประชุม ค่าบริการอาหารว่างภายในมหาวิทยาลัย Download

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาบุคลากร (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาบุคลากร (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาบุคลากร (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 9/2561 ขึ้น โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. กองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2561 โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม

Read more