ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 147 ง วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 Download

Read more

กองการเจ้าหน้าที่ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 1. นางสาวพรทิพย์ ทวีพงษ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส

Read more

คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำโดย นางณัฐพร น้อยลัทธี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ พ.ศ. 2563 Download

Read more

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย Download

Read more

คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร จัดทำโดย นางละออง รังสิมันตุชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Download

Read more

หนังสือ สป.อว. ที่ อว 0227.3/ว615 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอจัดส่งเครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self – Assessment)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0227.3/ว615 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอจัดส่งเครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self – Assessment) Download

Read more

คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง งานอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง งานอบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดทำโดย นายอรุณ หนูขาว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

Read more

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.3/ว4152 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.3/ว4152 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 Download

Read more