หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.5/ว129 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การจัดทำแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญซี่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ที่จะให้รับราชการต่อไป

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.5/ว129 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2526 เรื่อง การจัดทำแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญซี่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ที่จะให้รับราชการต่อไป

Read more

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2930/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง การมอบหมายภาระงาน และมอบอำนาจรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2930/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง การมอบหมายภาระงาน และมอบอำนาจรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Download

Read more

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.5/ว127 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.5/ว127 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1021.2/ว19 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่อง การใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์

Read more

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2951/2562 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ 2951/2562 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Download

Read more

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี Download

Read more

บันทึกข้อความสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอแจ้งเวียนตัวอย่างการเขียนบันทึกข้อความ

บันทึกข้อความสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอแจ้งเวียนตัวอย่างการเขียนบันทึกข้อความ Download

Read more

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 52 ข ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28

Read more

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 17 ข ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5

Read more

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 131 ตอนที่ 11 ข ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5

Read more

รายงานความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562

คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

Read more