ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา กางลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

  ดาวน์โหลด

Read more