มรส. กองคลัง เรื่อง แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆของหน่วยงานและศูนย์สำนัก ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  ดาวน์โหลด

Read more

กองคลัง มรส. แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานภาครัฐ

  ดาวน์โหลด

Read more

กรมบัญชีกลาง กค 0416.2/ว372 ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 และ 7

  ดาวน์โหลด

Read more

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารสัญญาจ้างของพนักงานราชการศักยภาพสูง พ.ศ.2561

  ดาวน์โหลด

Read more