ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

  ดาวน์โหลด

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาและการอนุญาตให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ พ.ศ.2561

  ดาวน์โหลด

Read more