หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องกับแหล่งเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชี

หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0003/ว0043 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องกับแหล่งเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชี   Download

Read more

หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 (3)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว546 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 (3) Download

Read more

หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว527 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง     Download

Read more

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

  Download

Read more

ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล

  Download

Read more