ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561

  ดาวน์โหลด

Read more

หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(5).2/ว 1275 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

  ดาวน์โหลด

Read more

ด่วนที่สุด ที่ 0406.5/ว.108 กระทรวงการคลัง เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

  ดาวน์โหลด

Read more

หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(5).6/ว764 พิจารณาการสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ

หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(5).6/ว764  พิจารณาการสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ   ดาวน์โหลด

Read more

หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(5)/ว1 เรื่อง การเทียบระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนฯ

หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(5)/ว1 เรื่อง การเทียบระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ   ดาวน์โหลดเอกสาร

Read more