มาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาการ ฉบับปรับปรุงคร้้งที่ 1 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

  Download

Read more

มรส. กองคลัง เรื่อง แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆของหน่วยงานและศูนย์สำนัก ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  ดาวน์โหลด

Read more

กองคลัง มรส. แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานภาครัฐ

  ดาวน์โหลด

Read more

กรมบัญชีกลาง กค 0416.2/ว372 ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 และ 7

  ดาวน์โหลด

Read more