ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอนหรือสื่อการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งต้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

  ดาวน์โหลด

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับฐานเงินเดือนและการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของอาจารย์ประจำตามสัญญา ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2553

ดาวน์โหลด

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (ยกเลิก)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (ยกเลิก)

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอกู้เงินโครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรประจำตามสัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

ดาวน์โหลด

Read more