ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้รับทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้รับทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการอนุญาตให้ไปศึกษาต่อและให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการอนุญาตให้ไปศึกษาต่อและให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 (ยกเลิก) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของตัวแทนอาจารย์และบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ยกเลิก)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 (ยกเลิก) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของตัวแทนอาจารย์และบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เรื่อง อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (ยกเลิก) เรื่อง อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554 เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ก.บ.ม. จากข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554 เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ก.บ.ม. จากข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย Download

Read more