กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานต้นแบบรับการประเมินกิจกรรม 5ส

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานต้นแบบรับการประเมินกิจกรรม 5ส วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย”

Read more

การดำเนินกิจกรรม 5ส ของกองการเจ้าหน้าที่

การดำเนินกิจกรรม 5ส ของกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม 5ส ซึ่งจากการประชุมครั้งนี้ บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ได้ร่วมเสนอความคิดเห็นและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 5ส ดังนี้ 1. การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้กับบุคลากร ได้แก่ พื้นที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคล และพื้นที่ส่วนกลาง 2. การติดป้ายแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในหน่วยงาน เช่น เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น

Read more

ประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่อง นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่อง นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5 ส ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   Download

Read more

คำสั่งสำนักงานอธิการบดี ที่ 0039/2562 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส สำนักงานอธิการบดี

คำสั่งสำนักงานอธิการบดี ที่ 0039/2562 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส สำนักงานอธิการบดี Download

Read more