หนังสือ สป.อว. ด่วนที่สุด ที่ อว 0221.1/ว85 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ หัวข้อเรื่อง “การติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสารการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ของหน่วยงาน จำนวน 12 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว 0221.1/ว85 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ หัวข้อเรื่อง “การติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสารการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ของหน่วยงาน จำนวน

Read more

หนังสือ สป.อว. ด่วนที่สุด ที่ อว 0221.1/ว87 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว 0221.1/ว87 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง Download

Read more

หนังสือ สป.อว. ที่ อว 0221.1/ว89 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง จำนวน 5 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0221.1/ว89 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง จำนวน 5 เรื่อง Download

Read more

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.2/ว3097 ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.2/ว3097 ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) Download

Read more

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.5/ว036 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว2 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

หนังสือสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.5/ว036 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว2 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563

Read more

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว115 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว115 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด

Read more

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว130 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว130 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2) Download

Read more

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว120 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว120 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019

Read more

หนังสือ สป.อว. ด่วนที่สุด ที่ อว 0221.1/ว69 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 เรื่อง

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว 0221.1/ว69 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 เรื่อง Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 Download

Read more