ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเงินรายได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ประเมินผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

Read more

บันทึกข้อความศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 037/63 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ตารางเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษอาจารย์รับเข้าใหม่

บันทึกข้อความศูนย์ภา

Read more

บันทึกข้อความกองคลัง ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2561

บันทึกข้อความกองคลัง

Read more

ประกาศ ก.พ.อ. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more