บันทึกข้อความกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติในการรับเงินค่าตอบแทนทุกประเภทตลอดจนเงินอื่นๆ

บันทึกข้อความกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติในการรับเงินค่าตอบแทนทุกประเภทตลอดจนเงินอื่นๆ Download

Read more

บันทึกข้อความกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม

บันทึกข้อความกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม Download

Read more

คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตามที่กำหนดในคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบ Download

Read more

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ส่งคำสั่งเรื่องการมอบหมายภาระงาน และมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ส่งคำสั่งเรื่องการมอบหมายภาระงาน และมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี Download

Read more

บันทึกข้อความกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แจ้งเวียนแนวปฏิบัติใหม่ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว32 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บันทึกข้อความกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แจ้งเวียนแนวปฏิบัติใหม่ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว32 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 Download

Read more

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ส่งประกาศเรื่องผลการเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ส่งประกาศเรื่องผลการเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ Download

Read more

บันทึกข้อความกองกลาง ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

บันทึกข้อความกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 Download

Read more

บันทึกข้อความกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

บันทึกข้อความกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน Download

Read more

บันทึกข้อความสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะและขยะอันตราย พ.ศ. 2562

บันทึกข้อความสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศ เรื่อง นโยบายด้านการบริหารจัดการขยะและขยะอันตราย พ.ศ. 2562 Download

Read more

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี

บันทึกข้อความสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี Download

Read more