บันทึกข้อความสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 6001/650 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจในการดำเนินการกับนักเรียนทุนทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ

บันทึกข้อความสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 6001/650 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจในการดำเนินการกับนักเรียนทุนทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ Download

Read more

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1001/297 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชดใช้เงินทุน

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1001/297 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชดใช้เงินทุน Download

Read more

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

  ดาวน์โหลด

Read more