หนังสือธนาคารออมสิน ที่ บผ.2-30/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน

หนังสือธนาคารออมสิน

Read more

หนังสือธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ สช. 17/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564”

หนังสือธนาคารอาคารสง

Read more

หนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่ กบข. 3070/ว.4312/2563 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2563

หนังสือกองทุนบำเหน็จ

Read more

หนังสือธนาคารออมสิน ที่ บล 187/2563 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

หนังสือธนาคารออมสิน

Read more

หนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่ กบข. 6020/ว3967/40/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งเริ่มใช้งานฟังก์ชั่นเมนู “รายงานสมาชิกพ้นสภาพ” ในระบบ MCS-WEB ที่พัฒนาเพิ่มเติม

หนังสือกองทุนบำเหน็จ

Read more

หนังสือธนาคารออมสิน ที่ บผ.2-278/2563 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงมีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

หนังสือธนาคารออมสิน

Read more

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563

ประกาศธนาคารอาคารสงเ

Read more

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14”

ประกาศธนาคารอาคารสงเ

Read more

หนังสือธนาคารออมสิน ที่ บผ.2-168/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน

หนังสือธนาคารออมสิน

Read more

หนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่ กบข. 6020/ว.8760/43/2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง นำส่งประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง แบบขอรับเงินและแบบแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และกำหนดแบบแจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่ พ.ศ. 2562

หนังสือกองทุนบำเหน็จ

Read more