หนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0030/ว986 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ขอส่ง “คำถามพบบ่อย สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ตอบ” เพื่อติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

หนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0030/ว986 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ขอส่ง “คำถามพบบ่อย สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ตอบ” เพื่อติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ Download

Read more

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว531 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว531 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง Download

Read more

หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว376 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา Download

Read more

หนังสือ สกสค. เรื่อง การระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

หนังสือสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ศธ 5216067/ว.707 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เรื่อง การระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. Download

Read more

หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว339 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) Download

Read more

หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.5/ว302 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 Download

Read more

หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.5/86 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562   Download

Read more

หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)

หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0003/ว0104 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว48 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)

Read more