หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว450 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

หนังสือกรมบัญชีกลาง

Read more

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว441 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

หนังสือกรมบัญชีกลาง

Read more

หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0003/ว0814 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

หนังสือสำนักงานคลังจ

Read more

หนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0030/ว.747 ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การลดหย่อนการออกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

หนังสือสำนักงานประกั

Read more

หนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0030/ว986 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ขอส่ง “คำถามพบบ่อย สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ตอบ” เพื่อติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

หนังสือสำนักงานประกั

Read more

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว531 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

หนังสือกรมบัญชีกลาง

Read more

หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

หนังสือกรมบัญชีกลาง

Read more

หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)

หนังสือกรมบัญชีกลาง

Read more