ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณกันเหลื่อมปี)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณกันเหลื่อมปี) Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือและเรื่องในการลงนามหนังสือราชการของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือและเรื่องในการลงนามหนังสือราชการของส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2561 Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง การเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องประชุม ค่าบริการอาหารว่างภายในมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง การเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องประชุม ค่าบริการอาหารว่างภายในมหาวิทยาลัย Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง สิทธิการลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของบุคลากรเงินรายได้ พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง สิทธิการลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของบุคลากรเงินรายได้ พ.ศ. 2561 Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แนวการปฏิบัติการจัดยานพาหนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แนวการปฏิบัติการจัดยานพาหนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง รายชื่อตัวแทนผู้พักอาศัยสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง รายชื่อตัวแทนผู้พักอาศัยสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง กำหนดอัตราการเรียกเก็บค่าน้ำประปาของที่พักอาศัยสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง กำหนดอัตราการเรียกเก็บค่าน้ำประปาของที่พักอาศัยสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การกำหนดราคาวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในห้องพักอาคารราชพฤกษ์วิลเลจ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การกำหนดราคาวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในห้องพักอาคารราชพฤกษ์วิลเลจ Download

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Download

Read more