กองการเจ้าหน้าที่จัดโครงการ “นักวิชาการอุดมศึกษา”

วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตรอบรมนักวิชาการศึกษา (น.ว.อ.) รุ่นที่ ๑  ๒ กลุ่มเรียน ณ ห้องอบรมศูนย์ภาษา ชั้น ๔

Read more

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557

  ดาวน์โหลด  รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557

Read more

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2557

  ดาวน์โหลด รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2557

Read more

ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนิติกร พ.ศ. 2557

  ดาวน์โหลด

Read more