กองการเจ้าหน้าที่จัดโครงการ “นักวิชาการอุดมศึกษา”

วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตรอบรมนักวิชาการศึกษา (น.ว.อ.) รุ่นที่ ๑  ๒ กลุ่มเรียน ณ ห้องอบรมศูนย์ภาษา ชั้น ๔

Read more

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557

  ดาวน์โหลด  รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557

Read more

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2557

  ดาวน์โหลด รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2557

Read more