กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวง

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ