งานบริหารทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานบริหารทั่วไป
1. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือของกองการเจ้าหน้าที่
2. ควบคุมทะเบียน และจัดเก็บเอกสารราชการทั้งภายในและภายนอก
3. จัดส่งคำสั่งให้หน่วยงานภายนอกและการเวียนหนังสือราชการภายใน
4. การเสนอหนังสือและเอกสาร เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
5. จัดทำและส่งคำสั่ง ประกาศ ตลอดจนเอกสารราชการอื่นๆ รวมถึงการจัดระบบเอกสารราชการให้เป็นหมวดหมู่
6. การออกหนังสือรับรอง
7. สำรวจ จัดหา และควบคุมพัสดุและครุภัณฑ์ของกองการเจ้าหน้าที่
8. จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมของกองการเจ้าหน้าที่ในการประชุมแต่ละครั้ง
9. จัดทำการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ และควบคุมการใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้ของกองการเจ้าหน้าที่
10. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
11. จัดทำฐานข้อมูลสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
12. ตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร
13. จัดทำสถิติข้อมูลการลาของบุคลากร
14. ประสานกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับสวัสดิการเงินกู้ของบุคลากร
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง