งานพัฒนาบุคลากรและกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานพัฒนาบุคลากรและกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
1. ดำเนินงานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
  1.1 จัดทำวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
  1.2 จัดส่งผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมิน
  1.3 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
  1.4 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
  1.5 แจ้งมติคณะกรรมการให้คณะต้นสังกัด และผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทราบ
  1.6 เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ดำเนินงานการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
  2.1 จัดทำวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
  2.2 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
  2.3 จัดส่งผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมิน
  2.4 แจ้งมติคณะกรรมการให้คณะต้นสังกัด และผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทราบ
  2.5 เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
3. ดำเนินงานด้านการลาศึกษาต่อ
  3.1 ดูแลบริหารและจัดการ ควบคุมนักเรียนทุนประเภทต่างๆ
  3.2 เบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อของบุคลากร
  3.3 ติดตาม และรายงานผลความก้าวหน้าในการศึกษาของบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ
  3.4 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
4. ดำเนินงานด้านการฝึกอบรม
  4.1 สำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร
  4.2 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
  4.3 กำกับและดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผน
  4.4 จัดทำงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรประจำปี
5. งานประกันคุณภาพของกองการเจ้าหน้าที่
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร