งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
1. การขอเพิ่มวุฒิในรายการทะเบียนประวัติ
2. การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล การเพิ่มคู่สมรส การหย่า
3. การทำบัตรประจำตัว
4. การเลื่อนเงินเดือนประจำปี
5. การพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และ AIT)
6. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์ การขอพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ เหรียญดุษฎีมาลา และเข็มศิลปวิทยา
7. การดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิการศึกษา
8. การดำเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุ
9. การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และการขอรับเงินบำเหน็จของลูกจ้างประจำ
10. การดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กองทุน กบข.)
11. การดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กองทุน กสจ.)
12. การจัดทำสถิติข้อมูล ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรเงินรายได้
13. บันทึกข้อมูลบุคลากรในสมุดประวัติ
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร