งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
1. ประสานหน่วยงานเพื่อรับสมัครอาจารย์และบุคลากร กรณีมีอัตราว่าง
2. รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน กรณีมีอัตราว่างหรือได้รับอนุมัติอัตราใหม่
3. ดำเนินการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคลากร
4. การบรรจุและแต่งตั้ง การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และบุคลากรเงินรายได้
5. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ/ปฏิบัติงาน
6. การดำเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการ/ออกจากงาน
7. ดำเนินการเกี่ยวกับอัตราว่างตามกรอบตำแหน่งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรเงินรายได้
8. การรับโอน-ให้โอน และยืมตัวข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. การย้าย-สับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. การปรับวุฒิข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
11. ดำเนินงานด้านการประกันสังคมของบุคลากร
12. จัดทำงบประมาณหมวดเงินเดือน และการดำเนินงานตามงบประมาณประจำปี
13. ดำเนินงานตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร
14. ดำเนินงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
    14.1 จัดทำวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
    14.2 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
    14.3 แจ้งมติคณะกรรมการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร