งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
1. ปรับปรุงระบบโครงสร้างการบริหารงานบุคคลภายในมหาวิทยาลัย
2. จัดทำกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
3. การกำหนดประเภทบุคลากร มาตรฐานตำแหน่งในมหาวิทยาลัย คุณสมบัติภาระงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ
4. จัดทำและปรับปรุง หลักเกณฑ์/ระเบียบวิธีการ/ข้อบังคับ เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล
5. จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
6. จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรมหาวิทยาลัย
7. จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย
8. จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของกองการเจ้าหน้าที่ 
9. ขออนุมัติทะเบียนตำแหน่งประเภทผู้บริหารไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. ประสานและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับต่างๆ
11. การประเมินการควบคุมภายใน ตามที่กำหนดในส่วนของกองการเจ้าหน้าที่
12. การกำกับ ติดตาม และรายงานข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามที่กำหนดในส่วนของกองการเจ้าหน้าที่
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร