ภาระงาน

ภาระงานกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

1. งานบริหารทั่วไป
2. งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
3. งานพัฒนาบุคลากรและกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
4. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
5. งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
6. งานวินัยและนิติการ