งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง มีขอบข่ายงานดังนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับระบบงานของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาปรับปรุง ระบบบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัย
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารจัดการระบบงานของมหาวิทยาลัยให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด
  3. ศึกษา วิเคราะห์ ภาระงานของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ กรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำ กรอบอัตรากำลังบุคลากร ประจำตามสัญญา และกรอบอัตรากำลังของลูกจ้างชาวต่างประเทศ
  4. ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ทั้งที่หน่วยงานกลาง ของรัฐที่กำหนดและมหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อปฏิบัติและแนะนำให้คำปรึกษา แก่หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและเลื่อนระดับของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของมหาวิทยาลัย
  6. การประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป / วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณประจำปีในส่วนของกองการเจ้าหน้าที่
  8. ดำเนินงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายสายงาน และออกคำสั่งแต่งตั้ง เลื่อนระดับ ย้าย โอน ของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  9. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบชี้แจงและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย