งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป มีขอบข่ายงานดังนี้

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณของกองการเจ้าหน้าที่
  2. ทำหน้าที่เลขานุการและบริหารทั่วไปของกองการเจ้าหน้าที่
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชีและพัสดุของกองการเจ้าหน้าที่
  4. จัดทำข้อมูล สถิติและให้บริการเกี่ยวกับฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
  6. งานลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรประจำตามสัญญา
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับการออกคำสั่งอยู่เวรยาม เพื่อรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
  8. ดำเนินงานประกันคุณภาพของกลุ่มบริหารงานบุคคล
  9. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบชี้แจงและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย