งานวินัยและนิติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของงานวินัยและนิติการ

1. ร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ
2. การดำเนินการเกี่ยวกับคดีและติดตามเร่งรัดหนี้สินของทางราชการ
3. การให้ความเห็น การให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
4. การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม คณะกรรมการร่างระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
5. การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย
6. การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติการ
7. การร่างหนังสือโต้ตอบ คำสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
8. การติดตามทวงถามหนี้สินของมหาวิทยาลัย และการเรียกคู่สัญญาให้ปฏิบัติตามสัญญา
9. การติดต่อประสานงานกับเจ้าพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักระงับข้อพิพาท และศาล 
10. การรวบรวมและจัดทำข้อมูลระเบียบ ข้อบังคับ กฎ และหลักปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
11. การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด
12. การดำเนินการทางวินัย ข้าราชการ บุคลากร และลูกจ้าง
13. การจัดทำนิติกรรมสัญญา ในส่วนของผู้รับทุนในโครงการต่างๆ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการติดตามเร่งรัดหนี้สิน หรือการส่งสำเนาให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาส่งฟ้อง กรณีมีการผิดสัญญาดังกล่าว
14. การดำเนินการของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
15. การจัดทำข้อมูลของงานวินัยและนิติการในระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน