หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

List-Insignia

Download
 

บัญชี 41 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง

List-Insignia41

Download
 

บัญชี 15 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ลูกจ้างประจำ

List-Insignia15

Download
 

บัญชี 32 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ พนักงานราชการ

List-Insignia32

Download

 

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

Condition-Period

Download