รายงานการลาศึกษาต่อ

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (เต็มเวลา)

 

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (นอกเวลา)

 

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)