แบบฟอร์มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ใบสมัคร

Title
สัญญาค้ำประกันการเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  188 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย พฤษภาคม 1, 2019 Download
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
 1 file(s)  230 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย มีนาคม 25, 2019 Download
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
 1 file(s)  310 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย มีนาคม 20, 2019 Download
เอกสารจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
 1 file(s)  171 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย มีนาคม 5, 2019 Download
ใบรับรองแพทย์
 1 file(s)  252 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้, แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย, ใบสมัคร เมษายน 17, 2019 Download

  ใบลาออก

  Title
  สัญญาค้ำประกันการเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   1 file(s)  188 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย พฤษภาคม 1, 2019 Download
  ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
   1 file(s)  230 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย มีนาคม 25, 2019 Download
  สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
   1 file(s)  310 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย มีนาคม 20, 2019 Download
  เอกสารจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
   1 file(s)  171 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย มีนาคม 5, 2019 Download
  ใบรับรองแพทย์
   1 file(s)  252 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้, แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย, ใบสมัคร เมษายน 17, 2019 Download