แบบฟอร์มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ใบสมัคร

Title
เอกสารจัดทำสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
 1 file(s)  165 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ July 11, 2019 Download
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ
 1 file(s)  126 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
สัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ
 1 file(s)  122 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
ใบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรเงินรายได้
 1 file(s)  175 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน
 1 file(s)  86 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
สัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน
 1 file(s)  257 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
เอกสารจัดทำสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
 1 file(s)  160 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
สัญญาค้ำประกันการเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  99 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
ใบรับรองแพทย์
 1 file(s)  163 downloads
แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้, แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย, แบบฟอร์มใบสมัคร April 17, 2019 Download

  ใบลาออก

  Title
  เอกสารจัดทำสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
   1 file(s)  165 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ July 11, 2019 Download
  ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ
   1 file(s)  126 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
  สัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ
   1 file(s)  122 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
  ใบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรเงินรายได้
   1 file(s)  175 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
  ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน
   1 file(s)  86 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
  สัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน
   1 file(s)  257 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
  เอกสารจัดทำสัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
   1 file(s)  160 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
  สัญญาค้ำประกันการเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   1 file(s)  99 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้ May 1, 2019 Download
  ใบรับรองแพทย์
   1 file(s)  163 downloads
  แบบฟอร์มสัญญา/TOR บุคลากรเงินรายได้, แบบฟอร์มสัญญา/TOR พนักงานมหาวิทยาลัย, แบบฟอร์มใบสมัคร April 17, 2019 Download