แบบฟอร์มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ใบสมัคร

Title Download
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
  1 files      589 downloads
Download
ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
  1 files      313 downloads
Download
ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน
  1 files      315 downloads
Download
ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ สายวิชาการ
  1 files      340 downloads
Download
ใบสมัคร พนักงานราชการทั่วไป
  1 files      388 downloads
Download
ใบสมัคร อาจารย์พิเศษ
  1 files      264 downloads
Download
ใบสมัคร คณบดี
  1 files      29 downloads
Download
ใบสมัครเพื่อโอนมารับราชการ
  1 files      38 downloads
Download
แบบฟอร์มขอจ้างอาจารย์พิเศษ
  1 files      40 downloads
Download
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพื่อปรับฐานเงินเดือนและระยะเวลาปฏิบัติงาน
  1 files      39 downloads
Download
เอกสารแนบท้ายสัญญาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
  1 files      56 downloads
Download

ใบลาออก

พนักงานมหาวิทยาลัย : สัญญาและข้อตกลงการปฏิบัติงาน(TOR)

Title Download
เอกสารจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
  1 files      2 downloads
Download
ใบรับรองแพทย์
  1 files      101 downloads
Download
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (1 ปี)
  1 files      59 downloads
Download
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ใหม่)
  1 files      135 downloads
Download
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ใหม่)
  1 files      141 downloads
Download
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
  1 files      94 downloads
Download
สัญญาปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  1 files      67 downloads
Download
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) แนบท้ายสัญญาปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
  1 files      78 downloads
Download
สัญญาค้ำประกันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  1 files      63 downloads
Download

บุคลากรเงินรายได้ : สัญญาและข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR)

Title Download
ใบรับรองแพทย์
  1 files      101 downloads
Download
สัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ และTOR บุคลากรสายวิชาการ (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
  1 files      147 downloads
Download
สัญญาจ้างบุคลากรเงินรายได้ และTOR บุคลากรสายสนับสนุน (ภายหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง)
  1 files      149 downloads
Download
ใบรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรประจำตามสัญญา
  1 files      155 downloads
Download
สัญญาปฏิบัติงานบุคลากรประจำตามสัญญา สายสนับสนุน
  1 files      245 downloads
Download
สัญญาปฏิบัติงานบุคลากรประจำตามสัญญา สายวิชาการ
  1 files      109 downloads
Download
เอกสารแนบท้ายสัญญาปฏิบัติงานบุคลากรประจำตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์ (กรณีบรรจุใหม่)
  1 files      112 downloads
Download
เอกสารแนบท้ายสัญญาปฏิบัติงานบุคลากรประจำตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์ (กรณีจ้างภายหลังสิ้นสุดสัญญา)
  1 files      77 downloads
Download
สัญญาค้ำประกันการเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรประจำตามสัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  1 files      82 downloads
Download
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการรายงานตัวปฏิบัติงาน
  1 files      71 downloads
Download