แบบฟอร์มแบบประเมิน

Title Download
แบบประเมินการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง (พนักงานสัญญาจ้าง)
  1 files      204 downloads
Download
แบบประเมินทดลองการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
  1 files      122 downloads
Download
แบบขอรับการประเมิน ก.บ.ม. 01
  1 files      39 downloads
Download
แบบประเมินการแต่งตั้ง ก.บ.ม. 02
  1 files      24 downloads
Download
แบบประเมินพนักงานราชการ
  1 files      52 downloads
Download
แบบประเมินลูกจ้างประจำ
  1 files      51 downloads
Download
แบบประเมินสายวิชาการ
  1 files      59 downloads
Download
แบบประเมินสายสนับสนุน
  1 files      113 downloads
Download
แบบประเมินสายสนับสนุน (ภาคสนาม)
  1 files      38 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  1 files      89 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ภาคสนาม)
  1 files      27 downloads
Download
ตัวอย่าง แบบประเมินสายวิชาการ
  1 files      44 downloads
Download
ตัวอย่าง แบบประเมินสายสนับสนุน
  1 files      102 downloads
Download