แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

Title Download
แบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานสัญญาจ้าง (เพื่อต่อสัญญาจ้าง)
  1 files      265 downloads
Download
แบบประเมินทดลองการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
  1 files      149 downloads
Download
แบบขอรับการประเมิน ก.บ.ม. 01
  1 files      48 downloads
Download
แบบประเมินการแต่งตั้ง ก.บ.ม. 02
  1 files      29 downloads
Download
แบบประเมินพนักงานราชการ
  1 files      68 downloads
Download
แบบประเมินลูกจ้างประจำ
  1 files      68 downloads
Download
แบบประเมินสายวิชาการ
  1 files      75 downloads
Download
แบบประเมินสายสนับสนุน
  1 files      145 downloads
Download
แบบประเมินสายสนับสนุน (ภาคสนาม)
  1 files      48 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  1 files      113 downloads
Download
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ภาคสนาม)
  1 files      36 downloads
Download
ตัวอย่าง แบบประเมินสายวิชาการ
  1 files      62 downloads
Download
ตัวอย่าง แบบประเมินสายสนับสนุน
  1 files      132 downloads
Download