แบบฟอร์มงานบริหารทั่วไป

แบบฟอร์มธุรการ

 

แบบฟอร์มการลา

Title Download
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
  1 files      1701 downloads
Download
แบบใบลาอุปสมบท
  1 files      0 download
Download
บันทึกข้อความ ขออนุญาตลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ
  1 files      15 downloads
Download
ใบยกเลิกวันลา
  1 files      100 downloads
Download
ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
  1 files      15 downloads
Download
ใบลาติดตามคู่สมรส
  1 files      14 downloads
Download
ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
  1 files      17 downloads
Download
ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
  1 files      62 downloads
Download
ใบลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
  1 files      10 downloads
Download
ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
  1 files      10 downloads
Download
ใบลาพักผ่อน
  1 files      461 downloads
Download
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  1 files      30 downloads
Download