แบบฟอร์มงานบริหารทั่วไป

แบบฟอร์มธุรการ

 

แบบฟอร์มการลา

Title Download
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
  1 files      1809 downloads
Download
แบบใบลาอุปสมบท
  1 files      4 downloads
Download
บันทึกข้อความ ขออนุญาตลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ
  1 files      36 downloads
Download
ใบยกเลิกวันลา
  1 files      108 downloads
Download
ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
  1 files      16 downloads
Download
ใบลาติดตามคู่สมรส
  1 files      16 downloads
Download
ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
  1 files      18 downloads
Download
ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
  1 files      69 downloads
Download
ใบลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
  1 files      12 downloads
Download
ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
  1 files      12 downloads
Download
ใบลาพักผ่อน
  1 files      508 downloads
Download
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  1 files      33 downloads
Download