แบบฟอร์มงานบริหารทั่วไป

งานธุรการ

Title
บันทึกข้อความ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
 1 file(s)  17 downloads
แบบฟอร์มธุรการ October 5, 2019 Download
บันทึกข้อความ ขอหนังสือรับรอง
 1 file(s)  934 downloads
แบบฟอร์มธุรการ January 3, 2020 Download
บันทึกข้อความ
 1 file(s)  196 downloads
แบบฟอร์มธุรการ September 9, 2016 Download
บันทึกขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  90 downloads
แบบฟอร์มธุรการ September 9, 2016 Download
แบบฟอร์มขอนามบัตร
 1 file(s)  107 downloads
แบบฟอร์มธุรการ June 14, 2018 Download

   

  ใบลา

  Title
  รายการมอบหมายงานประกอบการไปราชการและการลา
   1 file(s)  165 downloads
  ใบลา January 3, 2020 Download
  แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
   1 file(s)  2209 downloads
  ใบลา November 23, 2018 Download
  แบบใบลาอุปสมบท
   1 file(s)  29 downloads
  ใบลา November 23, 2018 Download
  บันทึกข้อความ ขออนุญาตลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ
   1 file(s)  120 downloads
  ใบลา November 23, 2018 Download
  ใบขออนุญาติไปต่างประเทศ (ระหว่างวันหยุดราชการ/ปิดภาคเรียน)
   1 file(s)  147 downloads
  ใบลา January 3, 2020 Download
  ใบยกเลิกวันลา
   1 file(s)  154 downloads
  ใบลา June 14, 2018 Download
  ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
   1 file(s)  29 downloads
  ใบลา September 9, 2016 Download
  ใบลาติดตามคู่สมรส
   1 file(s)  28 downloads
  ใบลา September 9, 2016 Download
  ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
   1 file(s)  27 downloads
  ใบลา September 9, 2016 Download
  ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
   1 file(s)  102 downloads
  ใบลา September 9, 2016 Download
  ใบลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
   1 file(s)  21 downloads
  ใบลา December 11, 2018 Download
  ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
   1 file(s)  22 downloads
  ใบลา June 14, 2018 Download
  ใบลาพักผ่อน
   1 file(s)  743 downloads
  ใบลา June 14, 2018 Download
  ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
   1 file(s)  51 downloads
  ใบลา June 14, 2018 Download