แบบฟอร์มงานบริหารทั่วไป

แบบฟอร์มธุรการ

Title
บันทึกข้อความ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
 1 file(s)  10 downloads
แบบฟอร์มธุรการ October 5, 2019 Download
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงาน
 1 file(s)  889 downloads
สวัสดิการมหาวิทยาลัย, แบบฟอร์มธุรการ July 11, 2019 Download
รายการมอบหมายงานประกอบการไปราชการและการลา
 1 file(s)  140 downloads
แบบฟอร์มธุรการ March 28, 2019 Download
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
 1 file(s)  280 downloads
แบบฟอร์มธุรการ November 20, 2018 Download
ใบขออนุญาติไปต่างประเทศ (ระหว่างวันหยุดราชการ/ปิดภาคเรียน)
 1 file(s)  136 downloads
แบบฟอร์มธุรการ April 4, 2019 Download
บันทึกข้อความ
 1 file(s)  178 downloads
แบบฟอร์มธุรการ September 9, 2016 Download
บันทึกขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  84 downloads
แบบฟอร์มธุรการ September 9, 2016 Download
แบบฟอร์มขอนามบัตร
 1 file(s)  104 downloads
แบบฟอร์มธุรการ June 14, 2018 Download

   

  แบบฟอร์มการลา

  Title
  แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
   1 file(s)  2165 downloads
  แบบฟอร์มการลา November 23, 2018 Download
  แบบใบลาอุปสมบท
   1 file(s)  23 downloads
  แบบฟอร์มการลา November 23, 2018 Download
  บันทึกข้อความ ขออนุญาตลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ
   1 file(s)  106 downloads
  แบบฟอร์มการลา November 23, 2018 Download
  ใบยกเลิกวันลา
   1 file(s)  148 downloads
  แบบฟอร์มการลา June 14, 2018 Download
  ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
   1 file(s)  26 downloads
  แบบฟอร์มการลา September 9, 2016 Download
  ใบลาติดตามคู่สมรส
   1 file(s)  26 downloads
  แบบฟอร์มการลา September 9, 2016 Download
  ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
   1 file(s)  25 downloads
  แบบฟอร์มการลา September 9, 2016 Download
  ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
   1 file(s)  97 downloads
  แบบฟอร์มการลา September 9, 2016 Download
  ใบลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
   1 file(s)  19 downloads
  แบบฟอร์มการลา December 11, 2018 Download
  ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
   1 file(s)  20 downloads
  แบบฟอร์มการลา June 14, 2018 Download
  ใบลาพักผ่อน
   1 file(s)  707 downloads
  แบบฟอร์มการลา June 14, 2018 Download
  ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
   1 file(s)  48 downloads
  แบบฟอร์มการลา June 14, 2018 Download