แบบฟอร์มงานบริหารทั่วไป

แบบฟอร์มธุรการ

Title Download
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงาน
  1 files      724 downloads
Download
รายการมอบหมายงานประกอบการไปราชการและการลา
  1 files      56 downloads
Download
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
  1 files      258 downloads
Download
ใบขออนุญาติไปต่างประเทศ (ระหว่างวันหยุดราชการ/ปิดภาคเรียน)
  1 files      118 downloads
Download
บันทึกข้อความ
  1 files      155 downloads
Download
บันทึกขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  1 files      71 downloads
Download
แบบฟอร์มขอนามบัตร
  1 files      89 downloads
Download

 

แบบฟอร์มการลา

Title Download
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
  1 files      2046 downloads
Download
แบบใบลาอุปสมบท
  1 files      17 downloads
Download
บันทึกข้อความ ขออนุญาตลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ
  1 files      75 downloads
Download
ใบยกเลิกวันลา
  1 files      133 downloads
Download
ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
  1 files      20 downloads
Download
ใบลาติดตามคู่สมรส
  1 files      21 downloads
Download
ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
  1 files      21 downloads
Download
ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
  1 files      84 downloads
Download
ใบลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
  1 files      14 downloads
Download
ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
  1 files      15 downloads
Download
ใบลาพักผ่อน
  1 files      630 downloads
Download
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  1 files      39 downloads
Download