แบบฟอร์มงานบริหารทั่วไป

แบบฟอร์มธุรการ

Title Download
รายการมอบหมายงานประกอบการไปราชการและการลา
  1 files      8 downloads
Download
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
  1 files      237 downloads
Download
ใบขออนุญาติไปต่างประเทศ (ระหว่างวันหยุดราชการ/ปิดภาคเรียน)
  1 files      106 downloads
Download
บันทึกข้อความ
  1 files      128 downloads
Download
บันทึกขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  1 files      63 downloads
Download
แบบฟอร์มขอนามบัตร
  1 files      86 downloads
Download

 

แบบฟอร์มการลา

Title Download
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
  1 files      1923 downloads
Download
แบบใบลาอุปสมบท
  1 files      8 downloads
Download
บันทึกข้อความ ขออนุญาตลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ
  1 files      57 downloads
Download
ใบยกเลิกวันลา
  1 files      119 downloads
Download
ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
  1 files      18 downloads
Download
ใบลาติดตามคู่สมรส
  1 files      18 downloads
Download
ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
  1 files      19 downloads
Download
ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
  1 files      75 downloads
Download
ใบลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
  1 files      12 downloads
Download
ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
  1 files      13 downloads
Download
ใบลาพักผ่อน
  1 files      566 downloads
Download
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  1 files      34 downloads
Download