แบบฟอร์มงานบริหารทั่วไป

แบบฟอร์มธุรการ

Title
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 1 file(s)  2140 downloads
แบบฟอร์มการลา November 23, 2018 Download
แบบใบลาอุปสมบท
 1 file(s)  21 downloads
แบบฟอร์มการลา November 23, 2018 Download
บันทึกข้อความ ขออนุญาตลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ
 1 file(s)  100 downloads
แบบฟอร์มการลา November 23, 2018 Download
ใบยกเลิกวันลา
 1 file(s)  147 downloads
แบบฟอร์มการลา June 14, 2018 Download
ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
 1 file(s)  25 downloads
แบบฟอร์มการลา September 9, 2016 Download
ใบลาติดตามคู่สมรส
 1 file(s)  25 downloads
แบบฟอร์มการลา September 9, 2016 Download
ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
 1 file(s)  24 downloads
แบบฟอร์มการลา September 9, 2016 Download
ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
 1 file(s)  95 downloads
แบบฟอร์มการลา September 9, 2016 Download
ใบลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
 1 file(s)  18 downloads
แบบฟอร์มการลา December 11, 2018 Download
ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
 1 file(s)  19 downloads
แบบฟอร์มการลา June 14, 2018 Download
ใบลาพักผ่อน
 1 file(s)  691 downloads
แบบฟอร์มการลา June 14, 2018 Download
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 1 file(s)  45 downloads
แบบฟอร์มการลา June 14, 2018 Download

   

  แบบฟอร์มการลา

  Title
  แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
   1 file(s)  2140 downloads
  แบบฟอร์มการลา November 23, 2018 Download
  แบบใบลาอุปสมบท
   1 file(s)  21 downloads
  แบบฟอร์มการลา November 23, 2018 Download
  บันทึกข้อความ ขออนุญาตลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ
   1 file(s)  100 downloads
  แบบฟอร์มการลา November 23, 2018 Download
  ใบยกเลิกวันลา
   1 file(s)  147 downloads
  แบบฟอร์มการลา June 14, 2018 Download
  ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
   1 file(s)  25 downloads
  แบบฟอร์มการลา September 9, 2016 Download
  ใบลาติดตามคู่สมรส
   1 file(s)  25 downloads
  แบบฟอร์มการลา September 9, 2016 Download
  ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
   1 file(s)  24 downloads
  แบบฟอร์มการลา September 9, 2016 Download
  ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
   1 file(s)  95 downloads
  แบบฟอร์มการลา September 9, 2016 Download
  ใบลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
   1 file(s)  18 downloads
  แบบฟอร์มการลา December 11, 2018 Download
  ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
   1 file(s)  19 downloads
  แบบฟอร์มการลา June 14, 2018 Download
  ใบลาพักผ่อน
   1 file(s)  691 downloads
  แบบฟอร์มการลา June 14, 2018 Download
  ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
   1 file(s)  45 downloads
  แบบฟอร์มการลา June 14, 2018 Download