แบบฟอร์มการลา

Title Download
ใบขอลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ
  1 files      84 downloads
Download
ใบยกเลิกวันลา
  1 files      32 downloads
Download
ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
  1 files      4 downloads
Download
ใบลาติดตามคู่สมรส
  1 files      0 download
Download
ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
  1 files      6 downloads
Download
ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
  1 files      20 downloads
Download
ใบลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
  1 files      2 downloads
Download
ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
  1 files      1 download
Download
ใบลาอุปสมบท
  1 files      9 downloads
Download
ใบลาพักผ่อน
  1 files      117 downloads
Download
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  1 files      14 downloads
Download
ใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอดบุตร
  1 files      538 downloads
Download