แบบฟอร์มการลา

Title Download
ใบขอลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ
  1 files      155 downloads
Download
ใบยกเลิกวันลา
  1 files      50 downloads
Download
ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
  1 files      6 downloads
Download
ใบลาติดตามคู่สมรส
  1 files      2 downloads
Download
ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
  1 files      11 downloads
Download
ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
  1 files      33 downloads
Download
ใบลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
  1 files      3 downloads
Download
ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
  1 files      4 downloads
Download
ใบลาอุปสมบท
  1 files      17 downloads
Download
ใบลาพักผ่อน
  1 files      198 downloads
Download
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  1 files      18 downloads
Download
ใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอดบุตร
  1 files      792 downloads
Download