แบบฟอร์มการลา

Title Download
ใบขอลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ
  1 files      211 downloads
Download
ใบยกเลิกวันลา
  1 files      61 downloads
Download
ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
  1 files      8 downloads
Download
ใบลาติดตามคู่สมรส
  1 files      5 downloads
Download
ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
  1 files      13 downloads
Download
ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
  1 files      46 downloads
Download
ใบลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
  1 files      6 downloads
Download
ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
  1 files      5 downloads
Download
ใบลาอุปสมบท
  1 files      26 downloads
Download
ใบลาพักผ่อน
  1 files      284 downloads
Download
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  1 files      23 downloads
Download
ใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอดบุตร
  1 files      992 downloads
Download