แบบฟอร์มการลา

Title Download
ใบขอลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ
  1 files      272 downloads
Download
ใบยกเลิกวันลา
  1 files      85 downloads
Download
ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
  1 files      12 downloads
Download
ใบลาติดตามคู่สมรส
  1 files      11 downloads
Download
ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
  1 files      14 downloads
Download
ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
  1 files      59 downloads
Download
ใบลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
  1 files      9 downloads
Download
ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
  1 files      9 downloads
Download
ใบลาอุปสมบท
  1 files      33 downloads
Download
ใบลาพักผ่อน
  1 files      386 downloads
Download
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  1 files      26 downloads
Download
ใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอดบุตร
  1 files      1505 downloads
Download