แบบฟอร์มสวัสดิการ

สวัสดิการ

Title Download
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงาน
  1 files      157 downloads
Download
แบบขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรใหม่
  1 files      89 downloads
Download
แบบฟอร์มคำขอเพิ่มวุฒิ และหรือปรับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
  1 files      49 downloads
Download
แบบฟอร์มขอ บ้านพัก / หอพัก
  1 files      97 downloads
Download
แบบเสนอขอ ย้าย โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
  1 files      27 downloads
Download
แบบแจ้งซ่อมรายการชำรุดบริเวณหอพัก
  1 files      17 downloads
Download

สวัสดิการเงินกู้

Title Download
โครงการสินเชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย
  1 files      22 downloads
Download
แบบฟอร์มกู้เงินสินเชื่อธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย
  1 files      24 downloads
Download
บันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับธนาคารออมสินราษฎร์อุทิศ
  1 files      23 downloads
Download
โครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐตามบันทึกข้อตกลง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารกรุงไทย
  1 files      24 downloads
Download
แบบฟอร์มขอกู้เงินโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพ กับธนาคารออมสิน
  1 files      23 downloads
Download
แบบฟอร์มโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ ธนาคารกรุงไทย
  1 files      46 downloads
Download
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก ชพค.
  1 files      8 downloads
Download
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก ชพส.
  1 files      4 downloads
Download

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Title Download
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน /แผนการลงทุน
  1 files      4 downloads
Download
บันทึกขอลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  1 files      10 downloads
Download
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  1 files      29 downloads
Download
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ
  1 files      20 downloads
Download
เงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  1 files      21 downloads
Download
ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำลองเลี้ยงชีพ
  1 files      18 downloads
Download

สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Title Download
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องหลักเกณฑ์ให้กู้เงิน “โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ ครั้งที่ 3”
  1 files      15 downloads
Download
แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนสวัสดิการ
  1 files      49 downloads
Download
แบบฟอร์มขอกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
  1 files      22 downloads
Download
แบบฟอร์มขอกู้เงิน โครงการบ้าน ธอส. และ กบข.
  1 files      37 downloads
Download

สวัสดิการเงินกู้โครงการ “บ้านออมสิน – กบข. เพื่อสมาชิก กบข.”