แบบฟอร์มสวัสดิการ

สวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Title Download
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงาน
  1 files      666 downloads
Download
แบบฟอร์มคำขอเพิ่มวุฒิ และหรือปรับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
  1 files      117 downloads
Download
แบบฟอร์มขอ บ้านพัก / หอพัก
  1 files      289 downloads
Download
แบบเสนอขอ ย้าย โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
  1 files      64 downloads
Download
แบบแจ้งซ่อมรายการชำรุดบริเวณหอพัก
  1 files      43 downloads
Download

 

สวัสดิการเงินกู้

Title Download
แบบฟอร์มโครงการกู้เงินเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับธนาคารกรุงไทย
  1 files      27 downloads
Download
แบบฟอร์มขอกู้โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับธนาคารอิสลาม
  1 files      18 downloads
Download
แบบฟอร์มขอกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับธนาคารออมสิน
  1 files      14 downloads
Download
แบบฟอร์มโครงการสวัสดิการเงินกู้สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับธนาคารอาคารสงเคราะห์
  1 files      57 downloads
Download
บันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับธนาคารออมสินราษฎร์อุทิศ
  1 files      65 downloads
Download
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องหลักเกณฑ์ให้กู้เงิน “โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ ครั้งที่ 3”
  1 files      74 downloads
Download
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก ชพค.
  1 files      39 downloads
Download
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก ชพส.
  1 files      19 downloads
Download

 

สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

Title Download
หลักเกณฑ์การให้กู้โครงการบ้าน ธอส – กบข เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการครั้งที่ 10
  1 files      23 downloads
Download
หลักเกณฑ์เงื่อนไข การขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ “บ้านออมสิน – กบข.เพื่อสมาชิก กบข.”
  1 files      11 downloads
Download
แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนสวัสดิการ
  1 files      182 downloads
Download
แบบฟอร์มขอกู้เงิน โครงการบ้าน ธอส. และ กบข.
  1 files      678 downloads
Download

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Title Download
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน /แผนการลงทุน
  1 files      15 downloads
Download
บันทึกขอลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  1 files      174 downloads
Download
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  1 files      71 downloads
Download
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ
  1 files      44 downloads
Download
เงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  1 files      71 downloads
Download
ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำลองเลี้ยงชีพ
  1 files      67 downloads
Download