แบบฟอร์มสวัสดิการ

สวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Title
แบบฟอร์มขอ บ้านพัก / หอพัก
 1 file(s)  447 downloads
สวัสดิการมหาวิทยาลัย January 7, 2019 Download
แบบแจ้งซ่อมรายการชำรุดบริเวณหอพัก
 1 file(s)  85 downloads
สวัสดิการมหาวิทยาลัย September 10, 2016 Download

   

  สวัสดิการเงินกู้

  Title
  แบบฟอร์มขอกู้โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับธนาคารอิสลาม
   1 file(s)  81 downloads
  สวัสดิการเงินกู้ January 7, 2020 Download
  แบบฟอร์มขอกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับธนาคารออมสิน
   1 file(s)  62 downloads
  สวัสดิการเงินกู้ January 7, 2020 Download
  แบบฟอร์มโครงการสวัสดิการเงินกู้สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับธนาคารอาคารสงเคราะห์
   1 file(s)  167 downloads
  สวัสดิการเงินกู้ January 7, 2020 Download
  แบบฟอร์มโครงการกู้เงินเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับธนาคารกรุงไทย
   1 file(s)  188 downloads
  สวัสดิการเงินกู้ June 4, 2019 Download
  บันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับธนาคารออมสินราษฎร์อุทิศ
   1 file(s)  103 downloads
  สวัสดิการเงินกู้ June 15, 2017 Download
  ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องหลักเกณฑ์ให้กู้เงิน “โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ ครั้งที่ 3”
   1 file(s)  118 downloads
  สวัสดิการเงินกู้ November 11, 2018 Download
  แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก ชพค.
   1 file(s)  67 downloads
  สวัสดิการเงินกู้ September 10, 2016 Download
  แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก ชพส.
   1 file(s)  41 downloads
  สวัสดิการเงินกู้ September 10, 2016 Download

    

   สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

   Title
   หลักเกณฑ์การให้กู้โครงการบ้าน ธอส – กบข เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการครั้งที่ 10
    1 file(s)  64 downloads
   สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย November 11, 2018 Download
   หลักเกณฑ์เงื่อนไข การขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ “บ้านออมสิน – กบข.เพื่อสมาชิก กบข.”
    1 file(s)  22 downloads
   สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย November 11, 2018 Download
   แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนสวัสดิการ
    1 file(s)  295 downloads
   สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย September 10, 2016 Download
   แบบฟอร์มขอกู้เงิน โครงการบ้าน ธอส. และ กบข.
    1 file(s)  1237 downloads
   สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย March 7, 2017 Download

     

    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

    Title
    ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     1 file(s)  117 downloads
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ July 21, 2020 Download
    แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน /แผนการลงทุน
     1 file(s)  39 downloads
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ August 11, 2017 Download
    บันทึกขอลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     1 file(s)  338 downloads
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ July 8, 2019 Download
    ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     1 file(s)  109 downloads
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ June 12, 2017 Download
    เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ
     1 file(s)  63 downloads
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ September 10, 2016 Download
    เงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     1 file(s)  111 downloads
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ September 10, 2016 Download