แบบฟอร์มสวัสดิการ

สวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Title
แบบฟอร์มขอ บ้านพัก / หอพัก
 1 file(s)  498 downloads
สวัสดิการมหาวิทยาลัย มกราคม 7, 2019 Download
แบบแจ้งซ่อมรายการชำรุดบริเวณหอพัก
 1 file(s)  105 downloads
สวัสดิการมหาวิทยาลัย กันยายน 10, 2016 Download

   

  สวัสดิการเงินกู้

  Title
  แบบฟอร์มขอกู้โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับธนาคารอิสลาม
   1 file(s)  113 downloads
  สวัสดิการเงินกู้ พฤศจิกายน 21, 2020 Download
  แบบฟอร์มขอกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับธนาคารออมสิน
   1 file(s)  76 downloads
  สวัสดิการเงินกู้ พฤศจิกายน 21, 2020 Download
  แบบฟอร์มโครงการสวัสดิการเงินกู้สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับธนาคารอาคารสงเคราะห์
   1 file(s)  194 downloads
  สวัสดิการเงินกู้ พฤศจิกายน 21, 2020 Download
  แบบฟอร์มโครงการกู้เงินเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับธนาคารกรุงไทย
   1 file(s)  209 downloads
  สวัสดิการเงินกู้ พฤศจิกายน 21, 2020 Download
  แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก ชพค.
   1 file(s)  75 downloads
  สวัสดิการเงินกู้ กันยายน 10, 2016 Download
  แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก ชพส.
   1 file(s)  47 downloads
  สวัสดิการเงินกู้ กันยายน 10, 2016 Download

    

   สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

   Title
   หลักเกณฑ์การให้กู้โครงการบ้าน ธอส – กบข เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการครั้งที่ 10
    1 file(s)  71 downloads
   สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พฤศจิกายน 11, 2018 Download
   หลักเกณฑ์เงื่อนไข การขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ “บ้านออมสิน – กบข.เพื่อสมาชิก กบข.”
    1 file(s)  24 downloads
   สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พฤศจิกายน 11, 2018 Download
   แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือนสวัสดิการ
    1 file(s)  310 downloads
   สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย กันยายน 10, 2016 Download
   แบบฟอร์มขอกู้เงิน โครงการบ้าน ธอส. และ กบข.
    1 file(s)  1455 downloads
   สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย มีนาคม 7, 2017 Download

     

    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

    Title
    ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     1 file(s)  136 downloads
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรกฎาคม 21, 2020 Download
    บันทึกขอลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     1 file(s)  378 downloads
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรกฎาคม 8, 2019 Download
    ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     1 file(s)  121 downloads
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มิถุนายน 12, 2017 Download
    เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ
     1 file(s)  71 downloads
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กันยายน 10, 2016 Download
    เงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     1 file(s)  123 downloads
    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กันยายน 10, 2016 Download