แบบฟอร์มสวัสดิการ

สวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Title
บันทึกข้อความ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
 1 file(s)  5 downloads
แบบฟอร์มธุรการ October 5, 2019 Download
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงาน
 1 file(s)  851 downloads
สวัสดิการมหาวิทยาลัย, แบบฟอร์มธุรการ July 11, 2019 Download
รายการมอบหมายงานประกอบการไปราชการและการลา
 1 file(s)  121 downloads
แบบฟอร์มธุรการ March 28, 2019 Download
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
 1 file(s)  275 downloads
แบบฟอร์มธุรการ November 20, 2018 Download
ใบขออนุญาติไปต่างประเทศ (ระหว่างวันหยุดราชการ/ปิดภาคเรียน)
 1 file(s)  130 downloads
แบบฟอร์มธุรการ April 4, 2019 Download
บันทึกข้อความ
 1 file(s)  175 downloads
แบบฟอร์มธุรการ September 9, 2016 Download
บันทึกขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 1 file(s)  81 downloads
แบบฟอร์มธุรการ September 9, 2016 Download
แบบฟอร์มขอนามบัตร
 1 file(s)  98 downloads
แบบฟอร์มธุรการ June 14, 2018 Download

   

  สวัสดิการเงินกู้

  Title
  บันทึกข้อความ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
   1 file(s)  5 downloads
  แบบฟอร์มธุรการ October 5, 2019 Download
  แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงาน
   1 file(s)  851 downloads
  สวัสดิการมหาวิทยาลัย, แบบฟอร์มธุรการ July 11, 2019 Download
  รายการมอบหมายงานประกอบการไปราชการและการลา
   1 file(s)  121 downloads
  แบบฟอร์มธุรการ March 28, 2019 Download
  คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
   1 file(s)  275 downloads
  แบบฟอร์มธุรการ November 20, 2018 Download
  ใบขออนุญาติไปต่างประเทศ (ระหว่างวันหยุดราชการ/ปิดภาคเรียน)
   1 file(s)  130 downloads
  แบบฟอร์มธุรการ April 4, 2019 Download
  บันทึกข้อความ
   1 file(s)  175 downloads
  แบบฟอร์มธุรการ September 9, 2016 Download
  บันทึกขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   1 file(s)  81 downloads
  แบบฟอร์มธุรการ September 9, 2016 Download
  แบบฟอร์มขอนามบัตร
   1 file(s)  98 downloads
  แบบฟอร์มธุรการ June 14, 2018 Download

    

   สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

   Title
   บันทึกข้อความ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
    1 file(s)  5 downloads
   แบบฟอร์มธุรการ October 5, 2019 Download
   แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงาน
    1 file(s)  851 downloads
   สวัสดิการมหาวิทยาลัย, แบบฟอร์มธุรการ July 11, 2019 Download
   รายการมอบหมายงานประกอบการไปราชการและการลา
    1 file(s)  121 downloads
   แบบฟอร์มธุรการ March 28, 2019 Download
   คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
    1 file(s)  275 downloads
   แบบฟอร์มธุรการ November 20, 2018 Download
   ใบขออนุญาติไปต่างประเทศ (ระหว่างวันหยุดราชการ/ปิดภาคเรียน)
    1 file(s)  130 downloads
   แบบฟอร์มธุรการ April 4, 2019 Download
   บันทึกข้อความ
    1 file(s)  175 downloads
   แบบฟอร์มธุรการ September 9, 2016 Download
   บันทึกขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    1 file(s)  81 downloads
   แบบฟอร์มธุรการ September 9, 2016 Download
   แบบฟอร์มขอนามบัตร
    1 file(s)  98 downloads
   แบบฟอร์มธุรการ June 14, 2018 Download

     

    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

    Title
    บันทึกข้อความ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
     1 file(s)  5 downloads
    แบบฟอร์มธุรการ October 5, 2019 Download
    แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการทำงาน
     1 file(s)  851 downloads
    สวัสดิการมหาวิทยาลัย, แบบฟอร์มธุรการ July 11, 2019 Download
    รายการมอบหมายงานประกอบการไปราชการและการลา
     1 file(s)  121 downloads
    แบบฟอร์มธุรการ March 28, 2019 Download
    คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
     1 file(s)  275 downloads
    แบบฟอร์มธุรการ November 20, 2018 Download
    ใบขออนุญาติไปต่างประเทศ (ระหว่างวันหยุดราชการ/ปิดภาคเรียน)
     1 file(s)  130 downloads
    แบบฟอร์มธุรการ April 4, 2019 Download
    บันทึกข้อความ
     1 file(s)  175 downloads
    แบบฟอร์มธุรการ September 9, 2016 Download
    บันทึกขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
     1 file(s)  81 downloads
    แบบฟอร์มธุรการ September 9, 2016 Download
    แบบฟอร์มขอนามบัตร
     1 file(s)  98 downloads
    แบบฟอร์มธุรการ June 14, 2018 Download